احکام شرعی

پاسخ:
آیه الله شبیری: می‌تواند.
باقی مراجع: بنا بر احتیاط واجب باوجود مستحق در شهر خودش به‌جای دیگری منتقل نکند.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع:: جایز نیست، مگر اینکه از فقیر وکالت بگیرد و به وکالت از فقیر، زکات فطره را قبض کند و سپس با اجازه فقیر از کارت خودش به حسابش واریز کند.

موضوع: 

پاسخ:
رهبری: اگر با این کار، تحویل فقیر شود، کافی است.
آیه الله شبیری زنجانی: اگر زکات فطره کنار گذاشته باشد باید به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس به‌جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته جایزاست به‌حساب فقیر واریز کند، و درهرصورت باید وقت ادای زکات فطره (که در رساله آمده است) را رعایت کند.
آیه الله سیستانی: مادامی‌که فقیر آن را برداشت نکرده اداء فطره از زکات محسوب نمی‌شود.
آیه الله مکارم: در روز عید قبل از نماز اشکال ندارد.

موضوع: 

پاسخ:
آیات عظام رهبری، شبیری، مکارم: بنا برفرض سؤال، وظیفه از هر دو ساقط است.
آیه الله سیستانی: مهمان فطریه خود را بنا بر احتیاط بدهد.

موضوع: 

پاسخ:
آیه الله سیستانی: اگر آن شب را آنجا می‌خوابد و غذا آنجا می‌خورد بنا بر احتیاط واجب بر عهده صاحب‌خانه است.
باقی مراجع: بر عهده خود مهمان است.

موضوع: 

پاسخ:
آیات عظام امام، رهبری، مکارم، شبیری زنجانی: با یک‌شب [مهمان]‌ نان‌خور حساب نمی‌شود و فطریه میهمان یک‌شبه بر عهده خودش می‌باشد.
آیه الله سیستانی، وحید خراسانی: مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر، وارد منزل شده و شب عید همان‌جا بماند، فطریه بر میزبان واجب است، اما اگر فقط برای خوردن افطار دعوت‌شده است، بر عهده خود مهمان است.
آیه الله ‌صافی گلپایگانی: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود بر میزبان واجب است.
آیه الله نوری همدانی:: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود و نان‌خور بر او صدق کند، بر میزبان واجب است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: زکات آن‌ها بر عهده فرزند می‌باشد.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر هزینه زندگی آن‌ها با پدر است، پرداخت زکات بر عهده پدر است و اگر خودش تأمین هزینه می‌کند، بر عهده خودش است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر تا قبل از غروب شب عید فطر به دنیا نیامده است زکات فطره‌اش واجب نیست.

موضوع: