پرسش: آیا می شود زکات فطره را در شب عید فطر و یا در روز عید فطر، کارت به کارت کرد و آیا صرف کارت به کارت کردن کافی در تحقق زکات می‌باشد؟

image: 

پاسخ:
رهبری: اگر با این کار، تحویل فقیر شود، کافی است.
آیه الله شبیری زنجانی: اگر زکات فطره کنار گذاشته باشد باید به وکالت از فقیر زکات فطره را قبض کند و سپس به‌جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نگذاشته جایزاست به‌حساب فقیر واریز کند، و درهرصورت باید وقت ادای زکات فطره (که در رساله آمده است) را رعایت کند.
آیه الله سیستانی: مادامی‌که فقیر آن را برداشت نکرده اداء فطره از زکات محسوب نمی‌شود.
آیه الله مکارم: در روز عید قبل از نماز اشکال ندارد.

موضوع: