پرسش: آیا می‌توان زکات فطره را قبل از غروب شب عید فطر پرداخت کرد؟

image: 

پاسخ:
آیات عظام سیستانی، وحید، صافی، شبیری، نوری: در ماه رمضان جایز است زکات فطره پرداخت شود ولی مستحب است به‌عنوان قرض داده شود و روز عید به‌عنوان فطریه ببخشد.
آیات عظام امام، مکارم: بنا بر احتیاط واجب به‌عنوان فطریه در رمضان پرداخت نشود.

موضوع: