پرسش: آیا فطریه مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر بر مهمان وارد می‌شود بر میزبان واجب است؟

image: 

پاسخ:
آیات عظام امام، رهبری، مکارم، شبیری زنجانی: با یک‌شب [مهمان]‌ نان‌خور حساب نمی‌شود و فطریه میهمان یک‌شبه بر عهده خودش می‌باشد.
آیه الله سیستانی، وحید خراسانی: مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر، وارد منزل شده و شب عید همان‌جا بماند، فطریه بر میزبان واجب است، اما اگر فقط برای خوردن افطار دعوت‌شده است، بر عهده خود مهمان است.
آیه الله ‌صافی گلپایگانی: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود بر میزبان واجب است.
آیه الله نوری همدانی:: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود و نان‌خور بر او صدق کند، بر میزبان واجب است.

موضوع: