پرسش: بنده مقلد مرجعی هستم که فطریه مهمان یک‌شبه را به عهده میزبان می‌داند، ولی میزبان مقلد مرجعی است که فطریه یک‌شبه را به عهده مهمان می داند آیا در این صورت تکلیف از هر دو نفر ساقط است؟

image: 

پاسخ:
آیات عظام رهبری، شبیری، مکارم: بنا برفرض سؤال، وظیفه از هر دو ساقط است.
آیه الله سیستانی: مهمان فطریه خود را بنا بر احتیاط بدهد.

موضوع: