احکام شرعی

خدا توبه کسی که خود کشی ناموفق داشته را قبول میکند؟

موضوع: 

نظر مراجع تقلید درباره نشان دادن چهره حضرت عباس علیه اسلام در فیلمها چه میباشد؟

موضوع: 

تکليف نمازهاي قضاي فردي که خودکشي کرده چيست ؟و آیا این نمازها به فرزند بزرگتر او واجب میشود؟

موضوع: