احکام شرعی

پاسخ:
همه مراجع: اگر هزینه زندگی آن‌ها با پدر است، پرداخت زکات بر عهده پدر است و اگر خودش تأمین هزینه می‌کند، بر عهده خودش است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر تا قبل از غروب شب عید فطر به دنیا نیامده است زکات فطره‌اش واجب نیست.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر نان‌خور شوهر باشد، بر عهده شوهر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: در صورتی که فقیر نباشد، زن باید فطره خود را بدهد.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: مقصود از غنی کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را دارد و یا کسبی دارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: واجب نیست.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: کسی که نماز صبحش چه عمداً و چه سهواً قضا شود اگر از شب نیت روزه داشته است روزه‌اش صحیح است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع غیر از آیات عظام، سیستانی و شبیری زنجانی: فروبردن اخلاط سر و سینه تا به فضای دهان نرسیده اشکال ندارد، ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط واجب آن است که آن را فرونبرد.

آیات عظام سیستانی و شبیری زنجانی: ... ولی اگر داخل فضای دهان شود، احتیاط مستحب آن است که آن را فرو نبرد.

موضوع: