احکام شرعی

پرسش:
آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید.

موضوع: 

پرسش :
آیا کلیپ های آموزشی که توسط کسی خریده میشه و شخصی که فروخته گفته که اگر این کلیپ ها را به دیگری بدهی از لحاظ شرعی مشکل داره، واقعا شخص دیگه ای ببینه گناه داره؟
مگه ما در برابر چیزی که خریدیم و پولشو دادیم اختیار نداریم؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع: اگر در زمان فروش شرط کرده است و شما پذیرفته اید دادن به دیگران بدون اجازه ایشان، جایز نیست.

موضوع: 

پرسش :
فردی در قرعه کشی ایران خودرو یا سایپا برنده میشه و امتیاز خودروی خودش رو به فرد دیگری با مبلغ معین مثلا ده میلیون یا بیست میلیون بفروشد، آیا از نظر شرعی اشکال دارد؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : اگر انجام دادن این کارها مخالف مقررات نباشد اشکالی ندارد؛ یعنی اگر بر اساس مقررات موجود، انجام دادن این کار مجاز باشد می تواند این کار را انجام دهد.

موضوع: 

پرسش :

من موقع اذان خارج از محدوده شرعی بودم دو ساعت بعد به شهر خودم رسیدم نماز رو باید کامل می خوندم یا شکسته؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : در هر صورت اگر نماز را در سفر به صورت شکسته نخوانده اید و زمانی که هنوز وقت نماز تمام نشده است به وطن بروید، باید نماز را به صورت تمام بخوانید. مهم نیست اذان را کجا شنیده باشید.

موضوع: 

پرسش :

اگر در ماه رمضان بخواهم مسافرت بروم برای این که روزه ام را بتوانم بگیرم نیت 10 روز کنم با این که می دانم کمتر می مانم آیا صحیح است؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : مسافر هستید و نمی توانید روزه بگیرید مگر اینکه واقعا بخواهید ده روز در آنجا بمانید.

موضوع: 

پرسش :

مسافری که قصد ده روز کرده و بیش از ده روز در شهری اقامت کرده است ؛ حالا میخواهد به وطن برگردد. برای اینکه روزه اش باطل نشود باید قبل از ظهر به وطن برسد یا می تواند بعد از ظهر هم به وطن برسد؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : برای اینکه روزه شخص درست باشد باید اذان ظهر را یا در وطنش باشد یا در جایی که قصد کرده، بنابراین اگر بعد از ظهر هم از محل قصد خارج شود اشکالی ندارد و روزه آن روز صحیح است.

موضوع: 

پرسش :
مربا وترشی های خانگی که خودمان درست می کنیم خمسش را چطور حساب کنیم؟
(قیمت مربای خانگی که مغازه ها میفروشند با مرباهای صنعتی یکی نیست)
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : جهت تعیین خمس، قیمتی که در بازار قابل فروش است را محاسبه نمایید.

موضوع: 

پرسش :

بچه ای ۵ ساله دارم، هدایایی که دریافت کرده آیا خمس دارد؟

مرجع آیت الله مکارم هست

پاسخ :

موضوع: 

پرسش :آیا زن مسئول پرداخت خمس شوهر هست یا نه، و اگر شوهر بگوید پولی اضافه ندارم، باید بپذیرد یا خیر؟

پاسخ :طبق نظر همه مراجع : زن مسئول خمس شوهر نیست و هر کسی که درآمدی دارد بر عهده خود اوست که خمس آن را محاسبه کند و اگر زن درآمد مستقلی ندارد پرداخت خمس بر عهده او نیست و در فرض سؤال هم نیازی به تجسس و پی گیری ندارد. 

موضوع: 

پرسش :
اگر توی مدرسه برای برگزاری مسابقات هر فرد پولی بذارن و در پایان مسابقات با همون پول برای برندگان جایزه خریداری بشه، از نظر شرعی شرکت در اون مسابقه اشکال داره( مثلا شاید شرط بندی یا چیز دیگه ای حساب بشه)؟
پاسخ :
طبق نظر همه مراجع : چنین کاری جایز نیست و شرکت در چنین مسابقه ای هم جایز نبوده و حکم شرط بندی را دارد.

موضوع: