نحوه مصرف پول کفاره روزه

image: 

پرسش:
آیا با پول کفاره میشود ماکارانی و برنج خرید؟

پاسخ :
طبق نظر همه مراجع: اگر برای کفاره، پول نان و گندم حساب کرده نمی شود با آن، جنس دیگر مثل برنج یا ماکارانی خرید.

موضوع: