زمان برگشتن به وطن برای صحت روزه

image: 

پرسش :

مسافری که قصد ده روز کرده و بیش از ده روز در شهری اقامت کرده است ؛ حالا میخواهد به وطن برگردد. برای اینکه روزه اش باطل نشود باید قبل از ظهر به وطن برسد یا می تواند بعد از ظهر هم به وطن برسد؟

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : برای اینکه روزه شخص درست باشد باید اذان ظهر را یا در وطنش باشد یا در جایی که قصد کرده، بنابراین اگر بعد از ظهر هم از محل قصد خارج شود اشکالی ندارد و روزه آن روز صحیح است.

موضوع: