عقاید

عقاید ، خداشناسی

روایات ناظر به مهدی موعود و آخر الزمان از فریقین (شیعه و سنی) متواتر نقل شده است.

موضوع: 
تفاوت آیات (انفال، 67) و (محمد، 4) در چیست که در یکی به مسلمانان اجازه اسیر گرفتن در جنگ داده نمی شود ولی در دیگری اسیر گرفتن اجازه داده شده است؟
موضوع: 

آیا با عقل محض و بدون استناد به آیات تطهیر و.... و اصطلاحا از راه استدلالهای بیرون دینی می توان عصمت را اثبات کرد یانه ؟

موضوع: 
سؤال: در قرآن آمده: "والله یرزق ما یشاء بغیر حساب"، آیا این با عدل الهی ناسازگار نیست؟ هر که را بخواهی روزی بدهی و آن هم بدون حساب؛ این چگونه با عدل سازگار است؟
موضوع: 
چرا امامان شیعه، شیعیان را از وجود قرآن امام علی محروم کرده اند؟ چه اشکالی داشت با وجود عدم پذیرش عمومی، این کتاب نیز مانند سایر منابع دینی در دسترس شیعیان باشد؟
موضوع: 

فلسفه وجود علوم غريبه چيست ؟

موضوع: 

چرا معصومیت منحصر در 14 نفر است؟

موضوع: 
امتیاز اسلام از نگاه برون دینی در این منظر نمى توان براى برترى دین اسلام به آیات قرآنى و روایات اسلامى تمسك نمود، چون كه غیر مسلمان اینها را قبول ندارد، بلكه باید نخست حقانیت اسلام را ثابت نمود. در قدم بعدى نوبت به این مى رسد كه دین بر حق تنها یك دین است،نه بیشتر. نمى شود پذیرفت هم اسلام بر حقاست و هم ادیان دیگر (پلورالیسم دینى و تكثرگرایی در دنیا مردود است). اگر در پى اثبات حقانیت دین اسلام بر آییم، بحث به درازامى كشد كه در این فرصت اندك نمى توان به طور مبسوط و كافى آن را بیان نمود از اینرو به صورت مختصر به آن پرداخته می‌شود.
موضوع: 
یك مسلمان با توجه به آموزه هاى دینی، حكم مى كند اسلام بر دیگرادیان برترى دارد، با این توضیح كه در نزدیک مسلمان،‌ایمان به تمامى پیامبران الهى پیشین جزء ضرورى دین است. « آمن الرسول بماانزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله... »1 ؛زیرا دین آن پیامبران نیز اسلام بوده است.
موضوع: