زردشت

چه احادیثی در منابع اسلامی در مورد زرتشت داریم؟ آیا در احادیث به پیامبر بودن او اشاره شده است؟ و اگر آری، آیا این احادیث معتبر هستند؟

چند مطلب خدمتتان عرض می شود:

آیا بنا بر منابع تاریخ اسلام، زردشت پیامبر بود؟

موضوع: