زرتشت و تاریخ اسلام

image: 
آیا بنا بر منابع تاریخ اسلام، زردشت پیامبر بود؟

آیا بنا بر منابع تاریخ اسلام، زردشت پیامبر بود؟

در قرآن در بیان اهل کتاب در کنار دو دین یهودیت و مسیحیت، از مجوس و صابئی نیز یاد شده است.(1) سیره سیاسی پیامبر (صلی الله علیه و آله) نیز این بود که از مشرکین جزیه نمی گرفتند ولی از اهل کتاب جزیه اخذ می کردند. بنابراین هر کس که پیامبر (صلی الله علیه وآله) از آنان جزیه گرفته، ملحق به اهل کتاب می شوند. یعنی پیامبری آسمانی داشتند.
در گزارش های تاریخی داریم که: پیامبر (صلی الله علیه وآله) از زردشتیان بحرین جزیه گرفتند(2)؛ بنابراین با آنان معامله اهل کتاب کردند.
در گزارشی آّمده که مشرکان مکه پیشنهاد پرداخت جزیه و پرستیدن بتهای خود را کردند اما پیامبر (صلی الله علیه وآله) بدین دلیل که جزیه مختص اهل کتاب است قبول نکردند.(3) مشرکین اعتراض کردند که پس چرا از زردشتیان جزیه گرفته می شود پیامبر (صلی الله علیه وآله) آنان را محلق به اهل کتاب کردند.(4) بنابراین باید زردشتیان را نیز به اهل کتاب ملحق کرد.(5)
الحاق زردشتیان به اهل کتاب گویای آن است که آنان مانند یهودیان و مسیحیان پیامبری آسمانی داشتند اگر چه در آن زمان دینشان تحریف شده بود.

پی نوشت ها:
1.حج/ 17
2. حمید بن زنجویه، الاموال، تحقیق شاکر ذیب فیاض، مرکز الملک فیصل للبحوث والدراسات الاسلامیه، بی جا، بی تا، ص44-46؛ قدامه بن جعفر، الخراج و صناعه الکتابه، تحقیق محمد حسین الزبیدی، دارالحریه للطباعه، بغداد، 1416ق، ص225
3. ثقه الاسلام کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، دارالکتب‌الاسلامیه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق، ج3، ص568
4. ثقه الاسلام کلینی، همان، ج3، ص568؛ بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، بيروت، دار و مكتبة الهلال، 1988م، ص86
5. قرشی، سیدعلی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، بنیاد بعثت، تهران، 1377ش، چاپ سوم، ج‏4، ص 220

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمایید

 

 

موضوع: