احکام شرعی

پاسخ:
آیات عظام امام، رهبری، مکارم، شبیری زنجانی: با یک‌شب [مهمان]‌ نان‌خور حساب نمی‌شود و فطریه میهمان یک‌شبه بر عهده خودش می‌باشد.
آیه الله سیستانی، وحید خراسانی: مهمانی که قبل از غروب شب عید فطر، وارد منزل شده و شب عید همان‌جا بماند، فطریه بر میزبان واجب است، اما اگر فقط برای خوردن افطار دعوت‌شده است، بر عهده خود مهمان است.
آیه الله ‌صافی گلپایگانی: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود بر میزبان واجب است.
آیه الله نوری همدانی:: اگر مهمان پیش از مغرب وارد شود و نان‌خور بر او صدق کند، بر میزبان واجب است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: زکات آن‌ها بر عهده فرزند می‌باشد.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر هزینه زندگی آن‌ها با پدر است، پرداخت زکات بر عهده پدر است و اگر خودش تأمین هزینه می‌کند، بر عهده خودش است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر تا قبل از غروب شب عید فطر به دنیا نیامده است زکات فطره‌اش واجب نیست.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: بر عهده پدر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر نان‌خور شوهر باشد، بر عهده شوهر است.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: در صورتی که فقیر نباشد، زن باید فطره خود را بدهد.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: مقصود از غنی کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را دارد و یا کسبی دارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

موضوع: 

پاسخ:
همه مراجع: واجب نیست.

موضوع: