یقین

یقین به چه معناست؟ رابطه ی ایمان و یقین به چه صورت است؟

«یقین» در لغت، به معنای شک نداشتن در یک امر و محقّق بودن آن است.(۱) در واقع یقین، علم ثابت و قطعی است که شک پذیر نباشد و در مقابل آن ظنّ (گمان)، شک و وهم قرار دارند که در هر کدام به نحوی امکان خلاف وجود دارد.(۲) 
مرحوم علامه مجلسي مي گويد: يقين داراي سه مرتبه است: علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين كه اين سه مرتبه با يك مثال روشن مي شود: علم اليقين به آتش، مشاهده آن توسط دود است و عين اليقين ديدن حجم واندازه آتش است و حق اليقين سوختن در آن است.(۳)

موضوع: 

يا راههاي رسیدن به یقین (علم الیقین) چیست؟

ابتدا دو مقدمه را توجه داشته باشید: اول قرآن کریم بهترین منبع برای فراهم سازی بستری مناسب جهت رسیدن به علم الیقین است. دوم مهمترین و والاترین علم، معرفت به خداست.

موضوع: