گوساله پرستی

آیا خداوند به علت بخشندگی سامری با اینکه مردم را به گوساله پرستی کشاند از مجازاتش صرف نظر کرد؟ عاقبت او چه شد؟

در مورد "سامری" امام صادق (علیه السلام) فرمود: «وی به علت گمراه نمودن مردم و رواج گوساله پرستی بین بنی اسرائیل محکوم به قتل شد اما خداوند به جهت سخاوتش از او گذشت و الا قرار بود حضرت موسی (علیه السلام) او را به سزای عمل خود برساند.»(1)

موضوع: 

در ماجرای گوساله پرستی قوم بنی اسرائیل، با این که حضرت موسی و برادرش هارون هیچ گناهی نداشتند، چرا از خدا طلب رحمت کردند؟

موضوع: