کافر

آیا مسیحیان و یهودیان امروز کافر هستند؟ آیا لآن تمام جهان غیر از مسلمانان، کافر هستند و بر طبق قرآن باید با کافر بجنگیم و آن ها را بکشیم (یک نمونه سوره توبه)؟ لازم است به چند مطلب توجه شود: مسئله نخست این است که کافر یعنی چه کسی؟ كفر در انسان، پوشانيدن و كتمان آگاهانه است.

موضوع: 

كافر از نگاه قران كیست ؟ : در قران به چه کسی کافر میگویند؟ بارها در قران آمده کافران عذابی سخت خواهد شد؟ میخواهم بدانم افراد بیسواد که کافر به دنیا آمده اند و طبق سنت پدران خود کافر مانده ایا آن هم طبق قران عذاب خواهد شد؟ و کسی که با تحقیق و بنابر عقل خود کافر شده، قران ان را هم کافر میخواند و عذاب خواهد شد یا اینکه جریان به شکل دیگری است؟ لطفا جوابهای قرانی دهید