معنای بغی در قرآن

فرق «بغی» و «زنا» در آیات قرآن چیست؟