مسجد کوفه

با توجه به حدیث امام صادق (علیه السلام) در باره مسجد کوفه، چرا بت های نسر، یغوث و یعوق، در کشتی نوح بوده اند؟

دکة المعراج کجاست؟ درباره این مکان توضیح فرمایید.

موضوع: