قاجار

نحوه تحصیل زنان در تاریخ اسلام چگونه بود؟ آیا اجازه تحصیل داشتند؟ چرا وقتی زنی با نام «طوبی آزموده» در زمان قاجار دبیرستان دخترانه «ناموس» را تأسیس کرد، علماء مخالفت کردند؟

موضوع: