صفات الهی

پرسش:
چرا خداوند بین بندگانش تفاوت گذاشته است؟ یکی سالم و یکی بیمار، یکی فقیر و یکی ثروتمند؟ یکی را خوش قیافه می آفریند و موجب محبوبیت او می شود، آیا این ها تفاوت نیست؟ این که بگوییم ظرفیت ها متفاوت است مشکل را حل نمی کند، چون سوال پیش می آید که این ظرفیت ها را هم خود خداوند داده است.
بعد به خاطر همین نارضایتی انسان های بیمار و فقیر و گلایه کردنشان در دنیا، در آخرت هم فرجام کارشان به جهنم ختم خواهد شد.

موضوع: 

از جمله مسائلی که در مقام سلوک برای سالک به وجود می آید تجلیات اسماء حسنی و صفات حضرت حق در وجود سالک است لطفا در مورد چگونگی این تجلیات توضیحاتی بفرمایید.

موضوع: