روایات

پرسش:
در روایات داریم که برخی شغل ها مثل شغل کفن فروشی و قصابی و... مکروه است، زیرا کفن فروش همیشه در این فکر است که مردم بمیرند تا کفن هایش فروش رود و...؛ خواستم بدانم با این وجود آیا شغل پزشکی یا تعمیراتی مثل مکانیکی و... هم مکروه است؟ چون پزشک درآمدش از مریض شدن مردم، و مکانیک و... هم درآمدشان از خراب شدن ماشین یا وسایل مردم است.

چند راوی حدیث با نام «علی بن ابی طالب» وجود دارد؟

در کتاب «معجم رجال الحدیث» به جز امام علی (علیه السلام)‌ سه نفر دیگر با نام «علی بن ابی طالب» ذکر شده اند که این افراد بنابر نقل از کتاب «فهرست شیخ منتجب الدین»(1) عبارتند از:

موضوع: 

چه احادیثی در منابع اسلامی در مورد زرتشت داریم؟ آیا در احادیث به پیامبر بودن او اشاره شده است؟ و اگر آری، آیا این احادیث معتبر هستند؟

چند مطلب خدمتتان عرض می شود: