خودکشی

بعد از خودکشی، حال انسان در آخرت چگونه است؟ طبق آیات و روایات، خودکشی از گناهان کبيره ای است که برای آن وعده عذاب دائم و شديد داده شده و مومن حق ندارد خود را بکشد(1) يا به کشتن بدهد.(2) علاوه بر آنکه خود کشی حرام است، اين عمل از برخی گناهان کبيره ديگری هم در فرد خود کشی کننده خبر می دهد که آنان نيز از بزرگ ترين گناهان کبيره هستند؛ نظیر آنکه فرد با خودکشی خود اعلام می کند که به تقديرهای خدا راضی نيست و خدا را در تقديراتش عادل نمی داند و از گشايش خداوندی نيز نااميد است. این گونه افکار، هر کدام از انواع و اقسام و مصادیق کفر به خدا بوده و جزو گناهان کبيره هستند.

موضوع: 

خدا توبه کسی که خود کشی ناموفق داشته را قبول میکند؟

موضوع: 

تکليف نمازهاي قضاي فردي که خودکشي کرده چيست ؟و آیا این نمازها به فرزند بزرگتر او واجب میشود؟

موضوع: