تفاوت بغی و زنا

فرق «بغی» و «زنا» در آیات قرآن چیست؟