تشبیه خود به جنس مخالف

نظر اسلام در مورد مردانی كه خود را شبيه زنان ميكنند چيست ؟

موضوع: