بت

آیا مراسم حج یک رسم جاهلی و متعلق به ما قبل اسلام است؟ چه تفاوتی بین کعبه (که نماد پرستش خداست) و پرستش بتها وجود دارد؟ سؤال شما را می توان در حوزه های زير مورد بررسی قرار داد: 1.

موضوع: 

پرسش: در سوره بقره آیه 125و127 آمده که حضرت ابراهیم واسماعیل آمده که خانه خدا را ساخته اند چگونه بت در آن نگهداری میشده که خداوند به آنها دستور پاکسازی آنرا میدهد چه کسانی در آن بت گذاشته اند؟

پاسخ: برای پی بردن به پاسخی درست به این سوال ،لازم است تفسیر آیات مورد نظر را مورد بررسی قرار دهیم: آیه 125سوره بقره: