بازگشت به دنیا

قـرآن كـريـم كدام بازگشت به دنيا را نفى مى كند ؟ و آيا نفى اين بازگشت، منافاتى با اعتقاد به رجعت دارد ؟ چرا ؟

براي پاسخ به پرسش حضرت عالي لازم است نكاتي را به عرض برسانم : انسان موجودي است مرکب از بدن و نفس(روح). و تا انسان در عالم مادّه است بين بدن مادّي او و نفسش اتحاد برقرار است و به واسطه ی همين اتّحاد وجودي، نفس به واسطه بدن و در اثر حرکت جوهري آن و در اثر اعمال اختياري خودِ نفس که از طريق بدن انجام مي دهد، رشد مي کند و مرگ يعني قطع شدن ارتباط بين بدن مادي و نفس .

بازگشت پیامبر بعد از مرگ به دنیا ،برای کشتن ابلیس و کارهای دیگر؛ خلاف این آیات قرآن است.

اصل اشکال شما به این بر میگردد که با توجه به آیات سوره مؤمنون، مُردگان امکان برگشت به همین دنیا را ندارند. اما آیا واقعا چنین است؟ یعنی تفکر بازگشت بعضی از مردگان به این دنیا بر خلاف آیات قرآن است؟ خوب است مقداری بیشتر قرآن را مورد بررسی قرار دهیم، از میان آیات فراوانی که برای امکان رجعت به کار می رود به همین سه مورد اکتفا می شود: آیه اول درباره امکان رجعت:

موضوع: