اولین وحی

آیا روایتی داریم که جبرئیل در شب بعثت، پیامبر(صلی الله علیه و آله) را فشار می داد و می گفت «بخوان بخوان»؟ اگر چنین روایتی داریم، وضعیت اعتبار آن چگونه است؟

آيا نخستين وحى در ماه رمضان بود؟

در این زمینه چند مطلب عرض می شود: مطلب اول: مسأله بعثت و نزول قرآن در ماه مبارک رمضان آن چه مشهور است این است که نزول قرآن هم زمان با آغاز بعثت بوده است؛ اما زمان بعثت پیامبر (صلی الله و علیه وآله) چه زمانی است؟ اهل سنت با توجه به آیات قرآن که نزول قرآن را در ماه رمضان بیان می کند، نتیجه می گیرند که هم بعثت پیامبر و هم آغاز نزول قرآن در ماه رمضان بوده است؛ در حالی که در ظاهر آیات، هیچ اشاره ای به زمان بعثت نشده است لذا از قرآن نمی توان زمان بعثت را ثابت کرد.