اعجاز عددی

آيا تحقيقاتی كه رشاد خلیفه انجام داده مورد قبول ساير محققان قرآنی هم هست؟ آيا مبانی او مبانی صحيحی بودند؟ بالاخره قرآن دارای اعجاز عددی و رياضی هست يا نيست؟

قرآن کریم کتاب انسان سازی و برنامه زندگی است؛ قرآن چراغ هدایت و هدیه آسمانی خداوند به بشر زمینی است تا در پرتو آیات روشن گر و نورانی اش، راه را از بیراهه تشخیص داده و مسیر عبودیت و کمال را طی نماید.

در مورد اعجاز عددی قرآن جدیدا مطالب بسیاری مطرح شده است برخی همچون رشاد خلیفه مدعی شدند كه رابطه ای بین مضرب 19 و كلمات قرآن وجود دارد . برخی همچون عبدالرزاق نوفل معتقد است همانطور كه میان اشیا در عالم هستی ارتباط وجود دارد در قرآن نیز میان اعداد وكلمات قرآن رابطه ای خاص وجود دارد .مهندس عدنان رفاعی نیز به گونه ای شبیه عبدالرزاق نوفل مواردی را مطرح كرده است . حاصل این که اندیشمندان یاد شده معتقدند آن چه کشف شده حاکی است که چینش و نظم خاص و منطقی بر قرآن حاکم است وکسی را یارای خلق چنین امری نیست.