اخلاق کاربردی یا اخلاق دینی

image: 
چه فرقی بین اخلاق کاربردی و اخلاق دینی وجود دارد ؟

چه فرقی بین اخلاق کاربردی و اخلاق دینی وجود دارد ؟ آیا این دو مقابل هم هستند و یا مکمل هم و یا متضاد یکدیگرند ؟ تقسیم بندی شرایطی دارد که محل ذکر آن در منطق است .اما انواع تقسیم های صحیح: 1-اخلاق کاربردی و غیر کاربردی 2- اخلاق نظری و عملی 3- اخلاق دینی و غیر دینی اما اگر کلمه کاربردی و دینی صفت برای اخلاق باشد که ظاهرا هم منظور شما همین است ارتباط این دو عموم و خصوص من وجه است چرا که بعضی از اخلاق های کابردی، دینی و برخی غیر دینی است و از آن طرف هم برخی از اخلاق های دینی ،کاربردی (عملی)و برخی غیر کاربردی است و این مطلب بشرطی صحیح است که منظور شما از اخلاق اعم از خلقیات درونی و رفتار بیرونی باشد.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: