اخلاق کاربردی

چه فرقی بین اخلاق کاربردی و اخلاق دینی وجود دارد ؟ آیا این دو مقابل هم هستند و یا مکمل هم و یا متضاد یکدیگرند ؟

با سلام تقسیم بندی شرایطی دارد که محل ذکر آن در منطق است .اما انواع تقسیم های صحیح: 1-اخلاق کاربردی و غیر کاربردی 2- اخلاق نظری و عملی 3- اخلاق دینی و غیر دینی

موضوع: