گفتن الله اکبر در رفتن به رکوع

image: 

پرسش : 
اگه پس از قرائت حمد و سوره بدون گفتن الله اکبر به رکوع برویم، حکمش چیست؟ 

 پاسخ : 
طبق نظر همه مراجع : نماز صحیح است.

موضوع: