پوشش چادر در زمان حضرت زهرا (سلام الله علیها)

image: 

پرسش :

آیا در زمان حضرت فاطمه(سلام الله علیها) پوشش چادر به شکل امروزی که آنرا منتسب به حضرت فاطمه(سلام الله علیها) میدانیم وجود داشته است؟

 

پاسخ :

آنچه قطعی و یقینی است اصل حجاب و پوشش زن در مقابل مردان نامحرم می باشد و طبیعتاً در طول تاریخ تغییراتی در شکل پوشش بوجود آمده است. راجع به کیفیت حجاب حضرت زهرا (سلام الله علیها) در منابع آمده است که آن حضرت در خارج از خانه از پوششی استفاده می کرد که تمام بدن را از سر گرفته تا پاها را می پوشانید و با چنین پوششی در جامعه حاضر می شد.[1] هر چند ممکن است این پوشش از نظر کیفیت دوخت و جنس پارچه با چادرهای امروزی متفاوت بوده باشد، ولی مانند چادر امروزی همه بدن را می پوشاند.

 

پی نوشت:

1. طبسی، محمد جواد، حیاه الصدیقه فاطمه (سلام الله علیها)، قم، مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول، 1423ق، ص154ـ155.

موضوع: