پرسش: زکات فطره فرزندانی که در شهر دیگری زندگی می‌کنند مثلاً دانشجو هستند، بر عهده کیست؟

image: 

پاسخ:
همه مراجع: اگر هزینه زندگی آن‌ها با پدر است، پرداخت زکات بر عهده پدر است و اگر خودش تأمین هزینه می‌کند، بر عهده خودش است.

موضوع: