پرسش: به چه کسی غنی گفته می‌شود تا زکات فطره بر او واجب باشد؟

image: 

پاسخ:
همه مراجع: مقصود از غنی کسی است که مخارج سال خود و خانواده‌اش را دارد و یا کسبی دارد که بتواند مخارج سال خود و خانواده‌اش را تأمین کند.

موضوع: