پرسش: بر شخصی که مخارج سال خود را ندارد و فقیر شرعی است، دادن زکات فطره واجب است؟

image: 

پاسخ:
همه مراجع: واجب نیست.

موضوع: