پرسش: آیا مسواک زدن در حال روزه باعث باطل شدن روزه می شود؟

image: 

پاسخ:
همه مراجع: مسواک زدن در حال روزه اشکال ندارد، فقط باید مراقب باشد چیزی از حلق پایین نرود. چنانچه سهواً خمیردندان پایین برود اشکال ندارد. البته اگر می‌داند چیزی از حلق پایین می‌رود نباید مسواک بزند.

موضوع: