پرسش: آیا روزه‌دار می‌تواند از آمپول غذایی یا تقویتی استفاده کند؟

image: 

پاسخ:

آیه الله شبیری: باید خودداری کند.

آیه الله مکارم: اگر در رگ تزریق می‌شود اجتناب کند.

آیات عظام امام، خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب خودداری کند.

آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی‌کند.

موضوع: