پرسش: آیا انسان می‌تواند زکات فطره را به داماد یا عروس فقیر خود، بدهد؟

image: 

پاسخ:
همه مراجع: چون داماد و عروس واجب النفقه نیستند می‌توان زکات فطره را به آن‌ها پرداخت کرد و آن‌ها اگر زکات را به مصرف خانواده برسانند اشکالی ندارد.

موضوع: