نذرخواندن عاشورا

image: 

پرسش :

چند سال پیش من نذری کردم و صیغه ی نذر را خواندم .نذر من در مورد خواندن زیارت عاشورا بود .

ولی دقیقا به خاطر ندارم که نذر کردم که زیارت عاشورا را موقع خواب بخوانم یا در روز . حالا کی باید بخوانم؟

 

پاسخ :

طبق نظر همه مراجع : اگر زمان برای نذر تعیین نکرده اید و یا شک دارید که زمان تعیین کرده اید یا خیر هر وقت از شبانه روز بخوانید صحیح است و اشکال ندارد.

موضوع: