معنا ومفهوم شهید

image: 

پرسش:  به چه کسی شهید می گویند؟

 

پاسخ: 

«شهید» کسی است که برای برقراری عدالت قیام می کند، خود را در راه خدا فدا کرده و برای رسیدن به رضا و وصال محبوب، از هستی خود هجرت می کند.

موضوع: