تزريق خون شخص نامحرم

image: 

آیا تزريق خون مرد به بدن زن نامحرم يا بالعكس اشکال دارد؟ انتقال و تزريق خون زن به مرد و بالعكس جايز است و اشکالی ندارد .

آیة الله فاضل لنکرانی (رحمة الله)، احکام پزشکان و بیماران،ص170. آیة الله مکارم شیرازی دامة برکاته، رساله احکام پزشکی ، سوال 347.

برای مشاهده مطلب در تاپیک اصلی کلیک فرمائید

 

موضوع: