ارتباط با ارحام

image: 

پرسش:

صله رحم با كساني كه در مالشان نزول وارد شده یا خمس نمی دهند، چه حکمی دارد؟

در خصوص صله ارحام با خويشاونداني كه بطور قطع مي دانيم بالاجبار نزول در مالشان وارد شده یا خمس نمی دهند، تكليف چيست؟

 

پاسخ:

صله رحم ربط به مال حلال و حرام ندارد و واجب است انسان از ارحام فامیل دلجویی کند و با آن ها ارتباط داشته باشد، و حرام بودن مال ارحام مانع از صله رحم نمی شود.

در ارتباط با ارحام، اگر کسی یقین دارد که صاحب خانه از عین مال حرام برای او غذا تهیه می کند ،خوردن آن غذا هم برای صاحب خانه و هم برای کسی که یقین به حرمت آن دارد، حرام است و اگر کسی یقین ندارد که از عین مال حرام غذا تهیه شده است و احتمال می دهد که از مال حلال تهیه شده است، خوردن غذا و سایر چیزها اشکال ندارد. اما در هر حال صله رحم باید ترک نشود. (۱)

 

پی نوشت:

۱. سؤال تلفنی از دفتر آیة الله خامنه ای. (۳۷۷۴۳۲۳۲-۰۲۵)

موضوع: