احکام روزه: حیض جنابت

image: 

پرسش:

احکام روزه: باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح

پاسخ:

باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
آیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، روزه آن روزش باطل است، البته باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند.
آیه الله سیستانی: کسی که در شب جنب شده است، اگر عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند یا اگر وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم ننماید، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً آن روز را قضا کند.

آیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، روزه آن روزش باطل است، البته باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند.
آیه الله سیستانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند یا اگر وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم ننماید، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً آن روز را قضا کند.

خوابیدن جنب در شب ماه رمضان
آیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
آیه الله سیستانی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم شیرازی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود، به احتیاط واجب نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
خوابیدن زنی که از حیض و نفاس پاک شده است در شب ماه رمضان
آیات عظام: امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
آیه الله سیستانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم شیرازی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود، به احتیاط واجب نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.

فراموش کردن غسل جنابت قبل از اذان صبح در ماه رمضان
آیات عظام امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، روزه آن روزش باطل است، ولی باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند، اما کفاره ندارد.
آیه الله سیستانی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد، البته کفاره ندارد.
آیه الله مکارم: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، به احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند، البته کفاره ندارد.
فراموش کردن غسل حیض و نفاس قبل از اذان صبح در ماه رمضان
آیات عظام امام خمینی، خامنهای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، سیستانی: اگر زنی در شب ماه رمضان فراموش کند غسل حیض یا نفاس را انجام دهد و در طول روز یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.
آیه الله مکارم: اگر زنی در ماه رمضان فراموش کند غسل حیض یا نفاس را انجام دهد و در طول روز یادش بیاید بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است. یعنی باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضا کند.
جهل به جنابت و غسل نکردن تا اذان صبح
همه مراجع: کسی که نمیداند جنب شده و تا اذان صبح غسل نکند، روزه او صحیح است، اما برای خواندن نماز باید غسل کند و اگر نمازی را بدون غسل خوانده قضا نماید.
مس میت در حال روزه
اگر روزه‌دار مس میت که موجب غسل می‌شود، انجام دهد، روزه باطل می‌شود؟
همه مراجع: مس میت در حال روزه موجب بطلان روزه نمی‌شود.
غسل مس میت برای روزه
کسی که غسل مس میت به عهده دارد لازم است قبل از اذان صبح غسل کند؟
همه مراجع: کسی که مس میت کرده است می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد. البته برای اقامه نماز واجب است غسل کند.
 

موضوع: