احکام روزه :بخور وسیگار

image: 

پرسش:
احکام روزه: احکام غبار غلیظ، دروغ بستن به خدا و پیامبر

 

 

پاسخ:

بخور دادن

آیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخار آب به‌گونه‌ای باشد که در دهان جمع شود و فرو رود به طوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود که در این صورت روزه را باطل می‌کند.

آیه الله مکارم: احتیاط واجب این است که روزه‌دار بخار غلیظ را به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد.

آیه الله وحید: احتیاط واجب این است که روزه‌دار بخار غلیظ را به حلق نرساند.

آیه الله شبیری زنجانی: فرو بردن بخار آب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخارآب به‌گونه‌ای باشد که در دهان جمع شود و فرورود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود درصورتی‌که احتمال می‌داده است که به حلق خواهد رسید احتیاط واجب این است که روزه را بگیرد و بعداً قضا کند.

 

بخار حمام

آیات عظام امام و سیستانی: فرو بردن بخارآب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخارآب به‌گونه‌ای باشد که در دهان جمع شود و فرورود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود که در این صورت روزه را باطل می‌کند.

آیه الله مکارم: احتیاط واجب این است که روزه‌دار بخار غلیظ را به حلق نرساند، ولی رفتن به حمام اشکال ندارد، هرچند فضای حمام را بخار گرفته باشد.

آیه الله وحید (خویی و تبریزی): احتیاط واجب این است که روزه‌دار بخار غلیظ را به حلق نرساند.

آیه الله شبیری زنجانی: فروبردن بخارآب روزه را باطل نمی‌کند، مگر اینکه بخارآب به‌گونه‌ای باشد که در دهان جمع شود و فرورود بطوری که عرفاً به آن نوشیدن آب گفته شود درصورتی‌که احتمال می‌داده است که به حلق خواهد رسید احتیاط واجب این است که روزه را بگیرد و بعداً قضا کند.

آیه الله نوری: احتیاط واجب است که از بخار غلیظ اجتناب کند. ولی اگر بخار به حدی باشد که در دهان تبدیل به آب شود روزه‌اش را باطل می‌کند.

 

سیگار کشیدن

همه مراجع: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می‌کند.

 

اسپری تنفسی (آسم)

آیه الله خامنه‌ای: اشکال ندارد.

آیه الله سیستانی: چنانچه رطوبتی وارد مجرای غذا نشود مانعی ندارد.

آیه الله شبیری: اگر چیزی را به‌صورت مایع فرو ندهد، اشکال ندارد.

آیه الله مکارم: اگر به‌صورت گاز رقیق وارد بدن می‌شود، مانعی ندارد و روزه‌اش صحیح است.

آیه الله صافی گلپایگانی: اگر مضطر به استعمال باشد به‌قدر ضرورت اکتفا کند و روزه را بگیرد و اگر دون اسپری نمی‌تواند قضا کند برای هرروز یک مد طعام هم بدهد.

 

عطر زدن (استعمال بوی خوش)

همه مراجع تقلید: عطر زدن مانعی ندارد و روزه را باطل نمی‌کند.

 

بو کردن گل و گیاه

همه مراجع: بو کردن گل و گیاه روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت دارد.

 

بوهای تندوتیز

همه مراجع: رسیدن بوی تند مواد شوینده و سفیدکننده و ... روزه را باطل نمی‌کند.

به‌طورکلی بوییدن هیچ بویی موجب بطلان روزه نمی‌شود.

 

رنگ کردن و حنا گذاشتن موی سر و ریش و ابرو

همه مراجع: رنگ کردن و حنا گذاشتن موی سر و ریش و ابرو روزه را باطل نمی‌کند.

 

 

نسبت دروغ به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآلهوسلم) و ائمه (علیهم السلام) بدون توجه به ‌دروغ بودن آن

همه مراجع: اگر روزه‌دار در ماه رمضان، مطلبی را بدون توجه به‌دروغ بودن یا نبودن آن، به خداوند متعال و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه (علیهم السلام) نسبت دهد و سپس معلوم شود که دروغ بوده است روزه‌اش صحیح است.

نسبت دروغ به خدا و پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم ) و ائمه (عللیه السلام) با یقین به صدق

همه مراجع: اگر روزه‌دار یقین کند که مطلبی دروغ نیست و آن را به خدا یا پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و ائمه (علیهم السلام) نسبت دهد و سپس مشخص شود که دروغ بوده روزه‌اش صحیح است.

 

 دروغ

همه مراجع: دروغ گفتن در امور روزمره، روزه را باطل نمی‌کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می‌شود.

 

قسم دروغ

همه مراجع: قسم دروغ روزه را باطل نمی‌کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می‌شود.

 

موضوع: