احکام روزه: احکام خوردن قرص یا تزریق آمپول

image: 

پرسش:

احکام روزه: احکام خوردن قرص یا تزریق آمپول

پاسخ:

خوردن قرص
آیا اگر بیماری بتواند با مصرف قرص در طول روز، روزه بگیرد بر او واجب است روزه بگیرد؟
همه مراجع: خوردن قرص در هر حال روزه را باطل می‌کند. لذا لازم است در صورت امکان و ضرر نداشتن ساعات مصرف قرص را تغییر دهد و الا نباید روزه بگیرد.

قرص زیرزبانی
آیا مصرف قرص زیرزبانی در حال روزه جایز است؟(به حلق نمی‌رسد، بلکه از زیر زبان جذب بدن می‌شود و انرژی‌زا هم نیست)
آیات عظام خامنه‌ای سیستانی: استفاده از چنین قرصی روزه را باطل نمی‌کند.
آیه الله مکارم: درصورتی‌که مجبور باشد استفاده کند، ولی بعداً روزه را قضا کند.

تزریق آمپول غذایی (تقویتی)
آیا روزه‌دار می‌تواند از آمپول غذایی یا تقویتی استفاده کند؟
آیه الله شبیری: باید خودداری کند.
آیه الله مکارم: اگر در رگ تزریق می‌شود اجتناب کند.
آیات عظام امام، خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب خودداری کند.
آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی، وحید خراسانی، نوری همدانی: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی‌کند.

تزریق آمپول دارویی و بی‌حسی و غیر تقویتی
همه مراجع غیر از آیات عظام مکارم و رهبری: اشکال ندارد.
آیه الله مکارم: اگر عضلانی است اشکال ندارد، ولی اگر در رگ تزریق می‌شود اجتناب کند.
ایه الله خامنه‌ای: اگر عضلانی است اشکال ندارد و اگر در رگ تزریق می‌شود بنا بر احتیاط واجب اجتناب کند.

تزریق واکسن
همه مراجع: با توجه به اینکه واکسن نه غذایی است و نه در رگ تزریق می‌شوداشکال ندارد.

سرم زدن
آیه الله مکارم، شبیری زنجانی: باید اجتناب کند.
آیات عظام خامنه‌ای، وحید: بنا بر احتیاط واجب از سرم غذایی خودداری کند.
آیات عظام صافی گلپایگانی، سیستانی،: بهتر است اجتناب کند، ولی روزه را باطل نمی‌کند. (با کتاب روزه تطبیق شود)

تزریق خون
آیا تزریق خون به شخص روزه‌دار موجب بطلان روزه می‌شود؟
آیات عظام سیستانی صافی: اشکالی ندارد.
آیه الله خامنه‌ای: بنا بر احتیاط واجب روزه را باطل می‌کند.
آیه الله شبیری زنجانی: روزه را باطل می‌کند.
آیه الله مکارم: احتیاط اتمام روزه و قضای آن است.

اهداء خون 
همه مراجع خون دادن روزه‌دار به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی اگر او را دچار ضعف می‌کند کراهت دارد.
چنانچه می‌داند طوری ضعیف می‌شود که از ادامه روزه ناتوان می‌شود در حال روزه جایز نیست خون بدهد.

کشیدن دندان
همه مراجع: کشیدن دندان به‌خودی‌خود کراهت دارد، ولی روزه را باطل نمی‌کند؛ البته اگر می‌داند که با کشیدن دندان ناخودآگاه خون از حلق پایین می‌رود جایز نیست دندان را بکشد، مگر در صورت ضرورت که روزه را بعداً قضا می‌کند.
البته اگر سهواً خون پایین برود روزه صحیح است.

قطره گوش و چشم
همه مراجع: ریختن قطره در گوش و چشم اشکال ندارد.

قطره بینی
همه مراجع: اگر قطره از راه بینی به حلق برسد و فرو رود روزه را باطل می‌کند.

آندوسکوپی
آیا واردکردن اشیای غیرخوراکی از طریق حلق، مانند لوله آندوسکوپی و...به داخل بدن روزه را باطل می‌کند؟
آیات عظام خامنه‌ای، مکارم، سیستانی، صافی گلپایگانی: آندوسکوپی مبطل روزه نیست، مگر اینکه همراه موادی باشد که وارد حلق گردد، در این صورت از جهت مواد روزه باطل می‌شود.

اسپری تنفسی (آسم)
آیه الله خامنه‌ای: اشکال ندارد.
آیه الله سیستانی: چنانچه رطوبتی وارد مجرای غذا نشود مانعی ندارد.
آیه الله شبیری: اگر چیزی را به‌صورت مایع فرو ندهد، اشکال ندارد.
آیه الله مکارم: اگر به‌صورت گاز رقیق وارد بدن می‌شود، مانعی ندارد و روزه‌اش صحیح است.
آیه الله صافی گلپایگانی: اگر مضطر به استعمال باشد به‌قدر ضرورت اکتفا کند و روزه را بگیرد و اگر بدون اسپری نمی‌تواند قضا کند برای هرروز یک مد طعام هم بدهد.
 

موضوع: