احکام روزه

image: 

پرسش:

احکام روزه: برخی احکام مسائل جنسی

 

پاسخ:

جماع
همه مراجع: جماع (نزدیکی با زن) روزه را باطل می‌کند اگرچه فقط به مقدار ختنه‌گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.

ملاعبه با همسر
همه مراجع: ملاعبه با همسر بدون خروج منی، به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی کراهت دارد.
تذکر: اگر ملاعبه موجب خروج منی شود برای تعیین تکلیف به رساله مرجع مراجعه شود.

بوسیدن همسر
همه مراجع: بوسیدن همسر به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند و اگر از روی لذت باشد کراهت دارد.

خروج مذی (آب شهوت)
همه مراجع: خروج رطوبتی که با تحریک‌های مختصر جنسی خارج می‌شود و به آن مذی می‌گویند، به‌خودی‌خود موجب بطلان روزه نیست.

استمناء
همه مراجع: اگر روزه‌دار استمناء کند یعنی با خود کاری کند که منی از او خارج شود، روزه‌اش باطل می‌شود.

احتلام در روز (خروج منی در خواب)
همه مراجع: محتلم شدن در روز، ضرری به روزه نمی‌زند و مستحب است بلافاصله غسل جنابت کند، ولی اگر غسل نکند درهرحال به روزه لطمه نمی‌زند. البته به خاطر نماز، واجب است غسل کند.

خوابیدن بااینکه می‌داند محتلم خواهد شد
همه مراجع: هرگاه روزه‌دار بداند که اگر در روز بخوابد محتلم می‌شود، یعنی در خواب منی از او بیرون می‌آید، جایز است بخوابد و روزه‌اش درهرحال صحیح است.

نگاه به نامحرم
همه مراجع: نگاه حرام به نامحرم روزه را باطل نمی‌کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می‌شود.

فیلم و عکس‌های مستهجن
همه مراجع: نگاه کردن فیلم و عکس‌های مستهجن به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی موجب نقصان ثواب روزه می‌شود.
تذکر: اگر منی خارج‌شده است به رساله مرجع تقلید مراجعه شود.

ارتباط مجازی با نامحرم (تلفن، پیامک، چت و...)
همه مراجع: هرگونه ارتباط مجازی با نامحرم به‌خودی‌خود روزه را باطل نمی‌کند، ولی چون معمولاً مفسده دارد موجب نقصان ثواب روزه می‌شود.
تذکر: اگر منی خارج‌شده است، به رساله مرجع تقلید مراجعه شود.

باقی ماندن بر جنابت و حیض و نفاس تا اذان صبح
آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، روزه آن روزش باطل است، البته باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند.
آیه الله سیستانی: کسی که در شب جنب شده است، اگر عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند یا اگر وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم ننماید، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم: کسی که در شب جنب شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً آن روز را قضا کند.

آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، روزه آن روزش باطل است، البته باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند.
آیه الله سیستانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر عمداً در ماه رمضان تا اذان صبح غسل نكند یا اگر وظیفه‌اش تیمّم است تیمّم ننماید، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، قبل از اذان صبح، باید غسل کند و اگر فرصت ندارد تیمم بدل از غسل کند و اگر عمداً غسل یا تیمم نکند، بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است و باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً آن روز را قضا کند.

خوابیدن جنب در شب ماه رمضان
آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
آیه الله سیستانی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم شیرازی: کسی که جنب شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود، به احتیاط واجب نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
خوابیدن زنی که از حیض و نفاس پاک شده است در شب ماه رمضان
آیات عظام: امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.
آیه الله سیستانی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد.
آیه الله مکارم شیرازی: زنی که از حیض و نفاس پاک شده است، اگر اطمینان دارد چنانچه بخوابد قبل از اذان صبح بیدار نمی‌شود، به احتیاط واجب نباید بخوابد و اگر خوابید و بیدار نشد، باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند.

فراموش کردن غسل جنابت قبل از اذان صبح در ماه رمضان
آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، روزه آن روزش باطل است، ولی باید امساک کند (کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد) و بعداً آن روز را قضا کند، اما کفاره ندارد.
آیه الله سیستانی: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، باید روزه آن روز را تمام كند و بنا بر احتیاط واجب، آن را به نیت قربت مطلقه انجام دهد. سپس باید روز دیگری را نیز روزه بگیرد و چون معلوم نیست روزه آن روز دیگر، قضا است یا عقوبت است، آن روز را نیز به‌قصد ما فی الذّمّه روزه بگیرد، البته کفاره ندارد.
آیه الله مکارم: اگر انسان در شب ماه رمضان جنب باشد و تا اذان صبح فراموش کند غسل یا تیمم در تنگی وقت کند، به احتیاط واجب باید آن روز را روزه بگیرد و بعداً آن را قضا کند، البته کفاره ندارد.

فراموش کردن غسل حیض و نفاس قبل از اذان صبح در ماه رمضان
آیات عظام امام خمینی، خامنه‌ای، شبیری زنجانی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، سیستانی: اگر زنی در شب ماه رمضان فراموش کند غسل حیض یا نفاس را انجام دهد و در طول روز یادش بیاید روزه‌اش صحیح است.
آیه الله مکارم: اگر زنی در ماه رمضان فراموش کند غسل حیض یا نفاس را انجام دهد و در طول روز یادش بیاید بنا بر احتیاط واجب روزه‌اش باطل است. یعنی باید روزه آن روز را تمام کند و بعداً قضا کند.

جهل به جنابت و غسل نکردن تا اذان صبح
همه مراجع: کسی که نمی‌داند جنب شده و تا اذان صبح غسل نکند، روزه او صحیح است، اما برای خواندن نماز باید غسل کند و اگر نمازی را بدون غسل خوانده قضا نماید.

مس میت در حال روزه
اگر روزه‌دار مس میت که موجب غسل می‌شود، انجام دهد، روزه باطل می‌شود؟
همه مراجع: مس میت در حال روزه موجب بطلان روزه نمی‌شود.

غسل مس میت برای روزه
کسی که غسل مس میت به عهده دارد لازم است قبل از اذان صبح غسل کند؟
همه مراجع: کسی که مس میت کرده است می‌تواند بدون غسل مس میت روزه بگیرد. البته برای اقامه نماز واجب است غسل کند.
 

موضوع: