آیا همان گونه که ما حجاب را قانونی می کنیم، غرب نمی تواند حجاب را ممنوع کند؟

image: 

در جواب به این سوال باید به چند مساله توجه نمود.
۱- پاره کردن شکم یک بیمار توسط جراح، عملی نیک است، آیا می توانیم به دلیل شباهت ظاهری کار یک قاتل، با عمل این جراح، آن را تائید کنیم؟ پس باید فارغ از شباهت ابتدایی به عمق مساله بنگریم و با معیارهای ثابت حق و حقیقت به آن نگاه بیفکنیم. رواج بی عفتی و بی حیایی در جامعه عملی زشت با مفاسد بزرگ است. اگر این مطلب را بپذیریم، همانگونه که در کشور ما بی حجابی عملی زشت است، در کشورهای غربی نیز بی حجابی عملی زشت است.

۲- ما در صدد این نیستیم که با توجه به حقیقت مساله، عمل غربی ها را محکوم کنیم. و بگوییم چون اصل بی حیایی بد است، نباید متعرض حجاب زنان مسلمان شوند. بلکه با توجه به ادعاها و شعارهای خودشان، عملشان را محکوم می کنیم. آنها که مدعی هستند مهد دموکراسی و آزادی را دارند، و سینه چاک حقوق بشر هستند، چرا حقوق اولیه یک مسلمان و آزادی مذهبی او را از بین می برند.

۳- قانون کشور ما با رای اکثریت مردم اعتبار یافته است و به دلیل دین همین مردم، بی حجابی در آن نفی شده است. و آنچه در غرب طبق نظر اکثریت تعیین شده است، آزادی است. و حجاب هیچ خط قرمزی را در نوردیده که آن را نفی کنند.

۴- بی حجابی می تواند سبب آسیب اجتماعی در جامعه شود، همان گونه که امروزه این مساله در غرب به خوبی آزمایش شده و ثمرات بی حیایی بر هیچ چشم بازی پنهان نیست. اما حجاب اسلامی، ضرری برای عموم مردم در غرب ندارد. بلکه تنها منافع مستکبران را به خطر انداخته و حقیقت استکباری آنها را از پس شعارهای آزادی خواهی شان، هویدا کرده است.

موضوع: