عقائد

مدد رسانی حضرت عيسي همانند امام زمان (عج)

آيا حضرت عيسي كه زنده است همانند امام زمان (عج) به مسيحيان مددرساني مي‌كند؟ لطفاً تفاوت اين دو بزرگوار را با هم و با حضرت خضر كه زنده است، بيان...

وفور نعمت کفار

چرا كافران از رفاه و ناز و نعمت برخوردارند ولي افراد با ايمان معمولا به سختي روزگار را مي گذرانند؟ نکته مهم آنست که بايد ديدمعني رفاه چيست؟آيا داشتن...

رجعت امام حسين (ع)

چرا برای مردی که به سفر رفته است و برمیگرددگریه می کنید . سینه میزنید ؟ بحث بازگشت امام حسین (ع) و نیز عده ای از اولیا ، اصطلاحا "رجعت" نامیده میشود...

جبر و اختیار

تصمیمی که ما برای انجام کاری می گیریم خود معلول یک سری علل است، لذا تعیین کننده تصمیم ما صرفا آن علت ها هستند و اختیار جایی ندارد! در اینکه اراده...