کلام

شنیدم برخی از داروینیستها منشا دین را بر اساس نظریه تکامل توضیح می دهند و دین را محصول طبیعت می دانند. ظاهرا نتیجه منطقی نظریه «داروین» را این می دانند که دین اعتبار ندارد. لطفا این دیدگاه را نقد و بررسی کنید.

ابتدا نظریه تکامل و روانشناسی تکاملی را توضیح می دهیم و سپس به نقد این دیدگاه می پردازیم.

موضوع: 

چطور می شود قبول کرد که موجودات نامتناهی نباشند و حتما باید به موجودی به نام خدا خاتمه یابند؟ آیا واقعا نمی شود فرض کرد موجودی عقبتر از خدا باشد که خدا معلولش باشد و همین طور ادامه دار باشد؟ چیزی شبیه اعداد که هر عددی را فرض کنیم می شود بالاتر از آن را نیز فرض کرد و n+1 گفت. در مورد تعداد موجودات نمی شود همین طور گفت که هر موجودی را فرض کنیم (حتی خدا) می شود باز هم یکی بیشتر از آن را فرض کرد که قبل از آن بوده و بزرگتر از آن هست؟!

موضوع: 

فاعل معجزه خداست یا پیامبرانش؟ به نظر می رسد فعل خداست که بر دست نبی جاری می شود. اگر این مطلب گفته بشود، روشن می شود نباید بیش از انتظار از اولیای خدا انتظار معجزه و تغییر اوضاع را داشت. نظر شما چی هست؟

معجزه کار خارق العاده ای است که یکی از معیارهای احراز صدق نبی است. در مورد این که معجزه فعل بی واسطه خدا یا فعل پیامبران به اذن خدا (فعل باواسطه خدا) است، اختلاف نظر است:

موضوع: